Zadzwoń do nas: 58 620 51 90
Dział wsparcia: 58 739 62 14
Menu

Zarządzanie procesem sprzedaży i reklamacji

 • Śledzenie okazji sprzedażowych, poprzez pełen cykl sprzedaży

  • Kartoteka każdego klienta przechowuje sprzedaże związane z danym klientem. Obejmuje to wszystkie sprzedaże: zrealizowane dotychczas, potencjalne oraz te, które nie zakończyły się sukcesem. Każda okazja sprzedażowa klasyfikowana jest wg obowiązującej w organizacji metodologii.
   Lista szans sprzedaży związanych z wybranym klientemLista wszystkich sprzedaży na różnych etapach
 • Użycie mierzalnego procesu sprzedaży

  • Zdefiniowanie w systemie obowiązującego modelu sprzedaży pozwala na bieżąco kontrolować stan wszystkich przedsięwzięć handlowych. Przy wykorzystaniu danych statystycznych z prowadzonych działań i osiąganych rezultatów można zbudować model, który pozwala na precyzyjne budżetowanie w nadchodzących okresach. Dzięki niemu można porównywać efektywność działań danej osoby, grupy osób i przyjętej metodologii.
   Po zdefiniowaniu założeń handlowych na danych okres, handlowcy, szef sprzedaży i kadra zarządzająca mogą wykorzystywać dostępne dane, aby śledzić aktualny stan realizacji planów.
   Jedną z najważniejszych korzyści wprowadzenia mierzalnego procesu sprzedaży jest usystematyzowanie działań handlowych, co skutkuje: wprowadzeniem dyscypliny dotyczącej wykorzystywanego czasu, identyfikacja błędów w procesie handlowym oraz precyzyjne przewidywanie wahań rezultatów handlowych i ich skali.
 • Zarządzanie budżetami sprzedaży

  • Funkcja pozwala na obsługę planów sprzedażowych handlowców. Dla każdego handlowca można indywidualnie określić "target" sprzedaży w zadanym przedziale czasowym. Ponadto, rozbudowane opcje konfiguracyjne, pozwalają na wielowymiarowe klasyfikowanie "targetów", np. ustalanie indywidualnych planów dla różnych grup produktowych lub dla różnych regionów czy rynków zbytu. Połączenie zapisanych w CRM planów sprzedażowych z rejestrowanymi sprzedażami pozwala w formie raportu uzyskać pełen obraz realizacji planów w odniesieniu do całości firmy, konkretnego handlowca lub wybranego rynku.
 • Baza produktów

  • Baza produktów, umożliwia tworzenie struktur produktowych, gdzie pojedynczy produkt może składać się z wielu elementów, zarówno: stałych – wymaganych jak i opcjonalnych. System automatycznie przelicza wartość oferty. W zależności od wybranej konfiguracji, oferta wygenerowana na tej podstawie może zawierać dane szczegółowe lub zbiorcze o oferowanym produkcie.
   Dla każdego produktu można wprowadzić zdjęcia, oraz powiązać dokumentację, taką jak: broszura, specyfikacja techniczna czy dokumenty certyfikacyjne. Są one wtedy łatwo dostępne dla osoby przygotowującej ofertę i mogą zostać dołączone do przygotowanej oferty.
   Dzięki integracji z systemem produkcji lub magazynowym widoczny jest również aktualny stan magazynowy.
   Kalkulacja wartości sprzedaży na podstawie bazy produktów
 • Możliwość generowania ofert i umów na podstawie bazy produktów

  • Użytkownik może przygotować ofertę dla klienta na podstawie zdefiniowanej bazy produktów. Korzystanie z bazy produktów pozwala upewnić się, że stosowane są aktualne ceny i wersje produktów. Dzięki wykorzystaniu numerów identyfikacyjnych produktów, można bezbłędnie przekazywać dane z systemu handlowego do systemu logistyki oraz księgowego.
   Przykład wygenerowanej oferty na podstawie szablonu
 • Analiza szczegółów zmian w zakresie oferty i sprzedaży na przestrzeni czasu

  • Każda zarejestrowana sprzedaż ma swój niezależny rejestr zmian. Dzięki temu można śledzić wszystkie modyfikacje, które nastąpiły na przestrzeni czasu, wraz ze zmianami w konfiguracji i cenie oferowanych produktów.
   Historia zmian w ramach pojedynczej sprzedaży
 • Wielowalutowość produktów, ofert i raportów

  • System ChromeCRM pozwala na ofertowanie i realizowanie sprzedaży w wybranej walucie. Wszystkie raporty i zestawienia mogą być realizowane w walucie podstawowej. Każdy produkt może mieć indywidualnie określoną cenę dla każdej waluty.
   Ta funkcja wymaga regularnej aktualizacji kursów tych walut, które są wykorzystywane w systemie.
 • Kontrola jakości zamówienia przy użyciu list kontrolnych

  • Funkcja śledzenia sprzedaży umożliwia zdefiniowanie dodatkowych wymaganych uzgodnień, które muszą być ustalone z klientem, przed przyjęciem do realizacji zamówienia od klienta. Mechanizm ten pomaga osobie przyjmującej zamówienie upewnić się, że wszystkie jego istotne aspekty zostały uzgodnione przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
   Dodatkowe wymagania zbierane z pośrednictwem tej funkcji mogą dokładnie odzwierciedlać wytyczne nałożone przez obowiązujący system jakości lub zasady wypracowane w ramach „najlepszych praktyk”.
   Taka organizacja procedury przyjęcia zamówienia pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów, opóźnień i upewnić się, że wszystkie informacje potrzebne do realizacji zlecenia (również na potrzeby innych działów, np. produkcji, logistyki, księgowości) zostały zebrane.
 • Obsługa posprzedażna, zgłoszenia serwisowe, reklamacje

  • Dzięki opcji obsługi zgłoszeń serwisowych można w precyzyjny sposób kontrolować pełen proces od momentu zgłoszenia do jego zamknięcia. Obsługa zgłoszenia może mieć zdefiniowane etapy, które umożliwiają w szybki sposób zapoznanie się z sytuacją w serwisie. Każde zgłoszenie może mieć własną klasyfikację, priorytet, kolejność realizacji. Zgłoszenia mogą być automatycznie klasyfikowane oceną ważoną, na którą składają się takie parametry jak: priorytet klienta, typ produktu, rodzaj problemu, itd. Prowadząc skrupulatną rejestrację, można mierzyć średni czas obsługi zlecenia od jego zgłoszenia do zamknięcia. Można też na bieżąco kontrolować czy założone lub zakontraktowane czasy reakcji na zgłoszenie są dotrzymane. Wszelkie sytuacje krytyczne takie jak np. przekroczenia dopuszczalnego czasu odpowiedzi na zgłoszenie mogą być automatycznie raportowane przez system do osoby odpowiedzialnej.
   Lista wszystkich zgłoszeń serwisowych o różnych stanach rozwiązania

 

 

OPINIE

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości